Szemléletformáló és hátránykompenzációs programok megvalósítása a helyi közösségek bevonásával

 

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00016

Kedvezményezett neve: Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány

Projekt címe: Szemléletformáló és hátránykompenzációs programok megvalósítása a helyi közösségek bevonásával

Szerződött támogatás összege: 6 636 800 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt befejezése: 2020.01.02.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektet az Nyíregyháza-Kertvárosi Református Egyházközség, mint konzorcium vezető és az Art Misszió Nemzetközi Művészeti és Hagyományőrző Alapítvány, mint konzorciumi partner kívánják megvalósítani. A projekt fő megvalósítási helyszíne Nyíregyháza, bevonni kívánjuk Kemecse és Jánd települést, melyek komplex programmal fejlesztendő járási területen helyezkednek el a Kemecsei és Vásárosnaményi járásban.Szervezeteink közösségi tevékenységeit több mint 10 éve látja el a térségben, szakmai múltunk tehát több mint 5 évre nyúlik vissza, a térségben központi szerepet vállalunk és vállaltunk mindig is az elmúlt években a közösségek életében, a közösségszervezésben és közösségfejlesztésben. Tervezett projektünk fő célja az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása. A beavatkozások hozzájárulnak az előítéletesség, illetve hátrányos megkülönböztetés mérsékléséhez, az identitás megőrzéséhez, a társadalmi és közösségi szerepvállalás (önkéntesség, karitatív munka) ösztönzéséhez, a társadalmi részvétel előmozdításához, az áldozattá/bűnelkövetővé válás megelőzéséhez. Projektünk erősíti a hátrányos helyzetű emberek, romák aktív társadalmi szerepvállalását, a nemzetiségi identitás megőrzését, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése és az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében. A fentieken túl projektünk kiemelt figyelmet fordít az áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzésére, a kapcsolódó programok megvalósítására és szolgáltatások megerősítésére. Projektünk eredményeképpen erősödik továbbá a közösségi szerepvállalás, az egyházak közösségépítő tevékenységei hozzájárulnak a civil társadalom hosszú távú megerősödéséhez. Célcsoportunk bármely, a településeken élő lakos, aki igénybe szeretné venni a projektben megvalósuló szolgáltatásokat, ezen belül is kifejezetten megszólítani kívánjuk a következő célcsoportokat: romák, szenvedélybetegek , demens, idős személyek, bűnelkövetők, valamint a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából kiemelten veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, a hátrányos helyzetű személyek. Tevékenységeink képzés, csoportos foglalkozás, rendezvény formájában kívánják megszólítani és bevonni a településeken élőket.

 

A következő tevékenységeket kívánjuk megvalósítani a projekt keretében:

III.1.1. főtevékenység:
Szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés (Kommunikációs tréning, Konfliktuskezelési és hatékony együttműködést fejlesztő tréning, Érzékenyítő csoportos foglalkozás, Empátiafejlesztő csoportos foglalkozás, Esélyegyenlőségi információs nap, Konfliktuskezelési tanácsadás)

III.1.2. főtevékenység:
Társadalmi együtélés javítása/hátránykompenzáció (Közösségi integráció- közösségfejlesztő rendezvény, Közösségfejlesztő hagyományőrző klub, Közösségi nap, Hátrányos helyzetű személyek befogadását segítő szemléletformáló foglalkozás, Szakmai vezető, Felújítás);

III.1.3. főtevékenység:
Önérdekérvényesítés/önszerveződés fejlesztése(Asszertív kommunikációs tréning, Személyiségtipológia csoportfoglalkozás, Ön-érdekérvényesítést fejlesztő tanácsadás, Ön-érdekérvényesítés a családon belül, Önszerveződést segítő klub, Önkéntesség elterjesztése előadás-tanácsadás, Konfliktuskezelési esetmegbeszélés);

III.1.4. főtevékenység:
Prevenció(Áldozattá és bűnelkövetővé válás megelőzése csoportfoglalkozás, Áldozattá válás megelőzése veszélyeztetett célcsoportok körében, Erőszak megelőzési tréning,Szenvedélybetegségek megelőzése tanácsadás);

III.2. Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek:

III.2.1. Egyházak közösségi tevékenységének fejlesztése
(Bér- közösségi ember,Rendezvény- eredmények megosztása, disszemináció),

III.2.3. főtevékenység:
Vezetésfejlesztés (Bér- folyamatfejlesztő,Csoportos megbeszélés- vezetési technikák). Projektünk során 101 fő célcsoporttagot kívánunk bevonni, 17 db csoportos programot, 2 db szervezetfejlesztési tevékenységet kívánunk megvalósítani. Projektünk illeszkedik az EFOP Együttműködő társadalom 1. prioritási tengelyén belül, a 9. tematikus célkitűzéshez, a beruházási prioritáson belül az 1.3 „Társadalmi együttélés erősítése” intézkedéshez, a Duna Régió Stratégia elveihez,az NTFS-ben rögzített célokkal,az INS elveihez. A projekt időszakon túl is fenn kívánjuk tartani a Közösségfejlesztő hagyományőrző klubot. A projekt rövid és hosszú távú célja, hogy a megvalósult programok eredményeképpen a nehéz helyzetben élő társadalmi csoportok komplex kezelése megtörténjen, ezzel elősegítve a hátránykompenzációt, az egyéni életutak sikeresebbé, boldogabbá tételét, a közösségi szerep-és felelősségvállalás erősítését, a társadalmi hasznosság érzésének tudatosítását, a hosszú távra is előretekintő szemléletformálást. A megvalósult programok eredményeképpen erősödik az egyház közösségfejlesztő tevékenysége, ez által a társadalmi problémák kezelése hatékonyabb lesz.

Hagyományőrző klub

Hátrányos helyzetű személyek befogadását segítő szemléletformáló foglalkozás